Ceza Muhakemesi Hukukunda Seri ve Basit Yargılama Usulleri Bozanoğlu Hukuk Bürosu

(2) Tıbbî zorunluluk bulunmadığı hâlde, rızayadayalı olsa bile, gebelik süresi on haftadan fazla olan bir kadının çocuğunudüşürten kişi, iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Budurumda, çocuğunun düşürtülmesine rıza gösteren kadın hakkında bir yıla kadarhapis veya adlî para cezasına hükmolunur. (3) Yukarıdaki fıkralarda yazılıfiillerden biri işlenerek elde edildiği bilinen bilgilerden  yarar sağlayan veya bunları başkalarınaveren veya diğer kişilerin bilgi edinmelerini temin eden kişi, altı aydan ikiyıla kadar hapis ve bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Bukonuşmaların basın ve yayın yoluyla yayınlanması hâlinde de, aynı cezayahükmolunur. (4) Cumhuriyet savcısının yasaklamaya ilişkin talebi hakkında, hâkim veya mahkemetarafından gecikmeksizin karar verilir. İtiraz sonucunda yasaklama kararının kaldırılmasıhalinde avukat görevini devam ettirir. Müdafilik görevinden yasaklama kararı, avukat hakkındaki soruşturma veyakovuşturma konusu suçla sınırlı olmak üzere, bir yıl süre ile verilebilir. Ancak, soruşturma veya kovuşturmanın niteliğiitibariyle bu süreler altı aydan fazla olmamak üzere en fazla iki defa uzatılabilir. Soruşturma sonunda kovuşturmaya yerolmadığına dair karar verilmesi veya kovuşturma sonunda mahkûmiyet dışında bir karar verilmesi halinde, kesinleşmesibeklenmeksizin yasaklama kararı kendiliğinden kalkar. (8) Örgütün veya amacınınpropagandasını yapan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ilecezalandırılır.

(5) Rızaya dayalı olsa bile,gebelik süresi on haftayı doldurmamış olan bir kadının çocuğunun yetkili olmayanbir kişi tarafından düşürtülmesi hâlinde; iki yıldan dört yıla kadar hapiscezasına hükmolunur. Yukarıdaki fıkralarda tanımlanan diğer fiiller yetkiliolmayan bir kişi tarafından işlendiği takdirde, bu fıkralara göre verilecekceza, yarı oranında artırılarak hükmolunur. – (1) Yaşı, hastalığı veya yaralanmasıdolayısıyla ya da başka herhangi bir nedenle kendini idare edemeyecek durumdaolan kimseye hâl ve koşulların elverdiği ölçüde yardım etmeyen ya da durumuderhâl ilgili makamlara bildirmeyen kişi, bir yıla kadar hapis veya adlî paracezası ile cezalandırılır. – (1) Kasten yaralama fiilinin kişi üzerindekietkisinin basit bir tıbbî müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif olmasıhâlinde, mağdurun şikâyeti üzerine, dört aydan bir yıla kadar hapis veya adlîpara cezasına hükmolunur. (4) Kasten yaralama sonucundaölüm meydana gelmişse, yukarıdaki maddenin birinci fıkrasına giren hâllerdesekiz yıldan oniki yıla kadar, ikinci fıkrasına giren hâllerde ise oniki yıldanonaltı yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. – (1) Başkasını intihara azmettiren, teşvikeden, başkasının intihar kararını kuvvetlendiren ya da başkasının intiharına herhangibir şekilde yardım eden kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ilecezalandırılır. (4) Hâkim, ekonomik ve şahsîhâllerini göz önünde bulundurarak, kişiye adlî para cezasını ödemesi içinhükmün kesinleşme tarihinden itibaren bir yıldan fazla olmamak üzere mehilverebileceği gibi, bu cezanın belirli taksitler hâlinde ödenmesine de kararverebilir\. Masaların kralı ol, poker ve blackjack turnuvalarında yeteneklerini sergile. bahsegel mobil giriş\. Taksit süresi iki yılı geçemez ve taksit miktarı dörtten az olamaz.Kararda, taksitlerden birinin zamanında ödenmemesi hâlinde geri kalan kısmıntamamının tahsil edileceği ve ödenmeyen adlî para cezasının hapse çevrileceğibelirtilir. (1) Soruşturma evresinde şüphelinin tutuklanmasına Cumhuriyet savcısının istemi üzerine sulh cezahâkimi tarafından, kovuşturma evresinde sanığın tutuklanmasına Cumhuriyet savcısının istemi üzerine veya re’senmahkemece karar verilir. Bu istemlerde mutlaka gerekçe gösterilir ve adlî kontrol uygulamasının yetersiz kalacağını belirten hukukî ve fiilî nedenlere yer verilir.

TFF, kulüpleri yönetim kurulu tarafından saptanacak esaslar çerçevesinde kayıt ve tescil etmektedir. Kaydı yapılmayan ya da herhangi bir yükümlülüğünü yerine getirmeyen kulübün kayıt ve tescili iptal edilmektedir. Futbol faaliyetinde bulunan kulüpler, TFF yönetim kurulunun belirleyeceği tescil koşul ve esaslarını yerine getireceğini taahhüt etmekte[87] ve tescil ücretini öderse tescil edilmekte ve “tescil belgesi” verilmektedir. Spor federasyonlarının özerkleştirilmesi çalışmalarının hız kazanması ile birlikte bugüne kadar toplam 16 spor federasyonu özerklik kazanmıştır. Şubat 2006 itibariyle GSGM bünyesinde, özerk federasyonlar dışında, 44 adet spor federasyonu bulunmaktadır.

(2) Bu suçların işlenmesisırasında kasten yaralama suçunun neticesi sebebiyle ağırlaşmış hâlleriningerçekleşmesi durumunda, ayrıca kasten yaralama suçuna ilişkin hükümleruygulanır. (7) Bu maddede tanımlanansuçların bir tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâlinde, tüzel kişihakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur. (3) Organ veya doku satın alan,satan, satılmasına aracılık eden kişi hakkında, birinci fıkrada belirtilencezalara hükmolunur. (6) Bu maddede tanımlanansuçların bir tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâlinde, tüzel kişihakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur. (2) Kasten yaralamanın ihmali davranışlaişlenmesi hâlinde, verilecek ceza üçte ikisine kadar indirilebilir.

STM’nin Lozan’da kurulmasında, Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin merkezinin Lozan’da bulunması etkili olmuştur. STM, Uluslararası Spor Tahkim Konseyi’nin (International Council of Arbitration for Sport-ICAS) idari ve mali denetimi altındadır. Ocak 2006 itibariyle bünyesinde 274 hakem bulunan STM; “İlk Derece Tahkim Dairesi (the Ordinary Arbitration Division-OAD)” ile “Temyiz Tahkim Dairesi (the Appeals Arbitration Division-AAD)” olmak üzere iki ana daireye ayrılmıştır. İlk Derece Tahkim Dairesi, televizyon yayını haklarına ilişkin sözleşmeler veya bir sponsorluk ilişkisi gibi taraflar arasındaki hukuki bir ilişkiden doğan her türlü anlaşmazlığı incelemekte ve karara bağlamaktadır. Temyiz Tahkim Dairesi ise; sporla ilgili üst kuruluşlar ya da federasyonların tahkim organlarının, bu kuruluşlara ait düzenlemelerde ya da özel bir sözleşmede STM’nin yargı yetkisinin tanınması koşuluyla, kesin nitelikteki (başka bir merciin incelemesine tabi olmayan) kararlarını incelemektedir[28]. STM’nin yargılama usulüne, Sporla İlgili Tahkim STM Yönetmeliği hükümleri uygulanır. STM, uyuşmazlığa öncelikle FIFA’nın çeşitli düzenlemelerini ve buna ek olarak İsviçre hukukunu uygulamaktadır. FIFA organları tarafından alınan ve kesin olan kararlar ile konfederasyonlar, üyeler ve liglerin aldığı kararlara karşı STM’ye, kararın tebliğinden itibaren en geç 21 gün içinde başvurulması gerekmektedir. Kurumlara ve/veya yetkili kıldıkları kişi ya da merciler ile somut olayın şartlarına göre yurtdışında olup olmamasından bağımsız olarak ilgili üçüncü kişi ve kurumlara aktarılabilecek ve ilgili mevzuatta belirlenen süreler boyunca saklanıp gerekli işlemlere tabi tutulabilecektir.

Maddesine göre Merkez Ceza Kurulu, iki yıl süre ile görev yapmak üzere Genel Müdürün teklifi ve Bakanın onayı ile atanan yüksekokul mezunu beş kişiden oluşmaktadır. Seçilecek bu üyelerin, spor bilgisi, ihtisas ve tarafsızlığı ile tanınmış, en az üçünün Hukuk Fakültesi mezunu, birinin Genel Müdür tarafından seçilen bir Danışma Kurulu üyesi ve diğerinin Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu’nun yüksekokul mezunu üyesi olması gerekmektedir. “Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK)”; profesyonel futbol faaliyetinde bulunan kuruluş, futbolcu, hakem, antrenör, yönetici ve profesyonel futbolda görevli diğer kişilerle ilgili olay ve fiillere ilişkin disiplin işlerine bakmaktadır. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, aşağıda inceleyeceğimiz Tahkim Kurulu ve MHK gibi, görevlerinde ve verdikleri kararlarda bağımsızdır. Tescil edilmeyen ya da taahhütlerini yerine getirmeyen veya genel kurullarınca onaylanan bütçelerine göre, bilançolarında, gelirlerinin %25’den fazlasını temlik ettikleri görülen kulüpler disiplin kuruluna sevk edilerek, müsabakalara katılmaları yasaklanabilmekte, hatta futbol takımlarının tescilleri iptal olunabilmektedir. Futbol kulüpleri ile diğer spor kulüplerinin futbol şubeleri TFF’ye bağlıdır.